Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s. – povinné zmluvné poistenie (PZP)Wustenrot - porovnanie cien poistenia PZP, havaríjne

Limity poistného plnenia

 • 5 240 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 050 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Výkon motora
 • Vek držiteľa

Zľavy a výhody

 • Výhodnejšia cena pre klientov poisťovne a sporiteľne
 • Zľava za ďalší produkt v poisťovni 5% – 10%
 • Bonus 5 % – zľava pre klientov bez poistnej udalosti ako dodatočná zľava nad rámec uplatňovaných zliav
 • Možnosti pripoistení: stret so zverou, živel, úraz, sklá, právna ochrana

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na území štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poistoňu Wüstenrot

 • Názov spoločnosti: Wüstenrot poisťovňa, a.s
 • Adresa: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
 • IČO: 31 38 34 08
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.757/B
 • Zákaznícka linka: 0850 60 60 60, +421 2 33 06 88 00
 • E-mail: info@wuestenrot.sk
 • Web: www.wustenrot.sk
 • Hlásenie škody: +421 2 33 06 88 05
 • Asistenčná služba: +421 2 57 88 93 33

PZP kalkulačka Wüstenrot

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Wüstenrot a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 30.10.2013, 23:10 hod.