Uniqa poisťovňa, a.s.

Uniqa poisťovňa – povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP kalkulačka Uniqa - poistenie auta onlineLimity poistného plnenia

 • 5 000 000 EUR pri škodách na živote a zdraví
 • 1 000 000 EUR pri škodách na majetku a ušlom zisku

Asistenčné služby

 • Áno

Spoluúčasť

 • Bez spoluúčasti pri poistnej udalosti

Kľúčové cenotvorné faktory

 • Objem motora
 • Účel používania vozidla
 • Vek držiteľa
 • Bydlisko držiteľa

Zľavy a výhody

 • Bonus za bezškodový priebeh do 50%
 • bonus vodičom z menšieho mesta
 • bonus za vernosť
 • pripoistenia pre vodiča
 • partnerské autoservisy + autosklo

Územná platnosť zákonného poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty. Na územný štátu, ktorý nie je členom dohody o zelenej karte je možné uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Kontakt na poistovňu Uniqua

 • Názov spoločnosti: Uniqa poisťovňa, a. s.
 • Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava
 • Korešpondenčná adresa: Krasovského 15, P.O. Box 232, 850 00 Bratislava 5
 • IČO: 00 65 35 01
 • Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.843/B
 • Zákaznícka linka: 02 32 600 100
 • E-mail: poistovna@uniqa.sk
 • Web: www.uniqa.sk
 • Hlásenie škody: 02 32 600 100
 • Asistenčná služba: +421 2 582 52 188

PZP kalkulačka Uniqa

Pomocou našej PZP kalkulačky si môžete vypočítať povinné zmluvné poistenie v poisťovni Uniqa a porovnať si ponuky viacerých poisťovní.

PZP kalkulačka
autor: Jozef Belko | 31.10.2013, 00:10 hod.