Nový zákon o PZP prináša povinnosť uplatňovať systém bonusov a malusov

onlinePorovnanie.skPovinné zmluvné poistenie je nariadené zákonom a preto povinnosť uzavrieť si poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. V ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Čo všetko poistenie zodpovednosti (PZP) zahŕňa?

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
  • ušlého zisku

Aké sú limity zákonného poistenia?

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

  • 5 000 000 EUR za škodu na zdraví bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
  • 1 000 000 EUR za škodu na majetku bez ohľadu na počet poškodených.

Čo sa v PZP (z)mení?

Z novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorú v rámci nového zákona o poisťovníctve schválili poslanci, vyplývajú nasledujúce zmeny:

Povinnosť uplatňovať v zákonnej poistke systém bonus-malus

Na základe nového zákona, ktorý schválili poslanci, by mali poisťovne povinne zaviesť systém bonus – malus. Hlavnou úlohou systému bonus-malus je motivácia vodičov, poistníkov jazdiť bezpečnejšie a motivovať ich, aby si bezškodovou jazdou vyjazdili lepšiu, nižšiu cenu zákonnej poistky. Naopak tým, ktorým z poistenia zodpovednosti išlo poistné plnenie poistné cenovo navýšiť. Zavedením nového systému by malo poistné podľa návrhu korešpondovať so škodovosťou každého poisteného. Novinka by sa mala vzťahovať len na novo uzatvorené poistné zmluvy.

Zrušenie povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom

Povinnosť uzavretia zmluvy na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zaniklo pre neplatenie poistného, spôsobovalo podľa ministerstva financií v praxi neprehľadnú právnu situáciu. Poistený totiž platil poistné za poistenie zodpovednosti, ale až pri poistnej udalosti sa zistilo, že predmetná poistná zmluva je neplatná.

Zrušenie zákazu viacnásobného poistenia

Nakoľko prax ukázala neopodstatnenosť ustanovenia, podľa najnovšej novely by sa malo vypustiť ustanovenie hovoriace o tom, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa. Cieľom predmetného ustanovenia bolo primárne zabrániť prípadom nežiaduceho viacnásobného poistenia, keď prevádzkovateľ motorového vozidla je poistený naraz po to isté poistné obdobia u dvoch, resp. viacerých poisťovateľov, hoci poistné plnenie za neho môže vyplatiť len jeden z nich.

Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2016 okrem tých ustanovení, ktoré súvisia s nábehom na nový režim, pričom tieto ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť 1.apríla 2015.

Chcem si uzavrieť PZP

Chceli by ste získať viac informácií ohľadom PZP alebo porovnať aktuálne ceny s novým bonus – malus systémom? Neváhajte si prepočítať a porovnať aktuálne ceny PZP v rýchlej online kalkulačke s možnosťou okamžitého uzatvorenia zmluvy tu:

Button_Porovnaj

autor: Jozef Belko | 3.5.2015, 10:05 hod.