Ako je to s poistením pri kúpe nového vozidla, alebo jeho prepise? Ako je to z PZP po odhlásení vozidla?

obhliadka vozidla pri prepise, pzp, odhlasenie pzp pri predaji auta, poistka pri prepise auta, povinné zmluvné poisteniePri kúpe vozidla, či už nového alebo ojazdeného, netreba zabudnúť na povinnosti, ktoré si musí jeho nový majiteľ splniť. Jednou z povinností je prihlásenie vozidla do evidencie motorových vozidiel. Predtým si však musí jeho nový držiteľ uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

PZP musí mať každé vozidlo

Povinné zmluvné poistenie (PZP), tiež nazývané zákonné poistenie, je poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzavrieť PZP má každý,

 • kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla
 • ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,
 • v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ako a kedy sa poistiť pri kúpe nového či jazdeného vozidla?

Zákon o povinnom zmluvnom poistení hovorí, že ten, na koho sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinný ju uzavrieť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Dnes už je uzavretie PZP zväčša jednoduchou a rýchlou záležitosťou. V pár krokoch vyplníte údaje o vozidle a o držiteľovi, vyberiete si poisťovňu a akceptujete zmluvu zaplatením. Všetky potrebné dokumenty budete mať vo vami zadanom e-mailovom kontakte. V prípade vášho záujmu môžete na porovnanie, výpočet a uzatvorenie PZP použiť našu online kalkulačku.

Čo potrebujem predložiť na polícii?

Prihlásenie vybavíte na príslušnom dopravnom inšpektoráte, ešte predtým si však musíte uzatvoriť PZP. Dokumenty, ktoré potrebujete na prihlásenie vozidla na polícii, sa líšia v závislosti od toho, či je vozidlo nové, ojazdené s predchádzajúcim majiteľom z rovnakého okresu (iba zmena držiteľa vozidla v rámci okresu) alebo ojazdené predtým prihlásené v inom okrese.

V prípade, že sa nejedná o nové vozidlo, je potrebné aby vozidlo najprv odhlásil jeho pôvodný majiteľ. Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri prihlásení vozidla ste povinní predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii (technický preukaz),
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • kolky v určenej hodnote ako poplatky za registráciu vozidla a za vystavenie ŠPZ

Prihlásenie vozidla z iného okresu:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“ (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle)
 • kolky v určenej hodnote za EČV a TP ako poplatky.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je potrebné predložiť:

 • pôvodný držiteľ – žiadosť o odhlásenie,
 • nový držiteľ – žiadosť o prihlásenie,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodný držiteľ predloží doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Potrebujete si uzatvoriť PZP? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že máte záujme uzatvoriť si PZP prípadne porovnať aktuálne ponuky jednotlivých poisťovní, kontaktujte nás na našej infolinke 0902 661 111.

Porovnajte a uzatvorte
si online PZP
autor: Jozef Belko | 4.9.2015, 21:09 hod.