Poisťovňa Astra skončila – čo to znamená pre jej klientov?

Poisťovni ASTRA S.A., ktorá vykonávala činnosť cez pobočku poisťovne z iného členského štátu, bola 26. augusta tohto roka odobratá licencia.

Hlavným dôvodom odobratia licencie bolo nesplnenie opatrenia ozdravného plánu v zmysle rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom.

Následkom toho Rumunský Úrad pre dohľad nad finančným trhom 26. augusta rozhodol o odňatí povolenia na činnosť poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Societatea Comerciala de Asigurare Reasigurare Astra S.A. v Rumunsku, čo sa dotklo aj obchodnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Astra S.A., ktorá vykonávala svoju činnosť na území Slovenska.

Kde sa stala chyba?

Ako sme už spomínali Rumunská pobočka poisťovne ASTRA nesplnila vyžadované podmienky Rumunskej národnej banky. Tá žiadala poisťovňu o zvýšenie kapitálových rezerv, ktoré Rumunská poisťovňa nesplnila. To malo za následok zavedenie nútenej správy.

Ako sa tomu dalo predísť?

Hlavnou inštitúciou ktorá mohla byť aktívnejšia je NBS. Môžeme to považovať za mierne podcenenie situácie nakoľko táto inštitúcia vedela o zavedení nútenej správy v poisťovni ASTRA.

Možno by bolo na mieste opatrenie, ktoré by informovalo súčasných alebo potencionálnych klientov o aktuálnej „nahnutej“ situácii. Keď si dnes skontrolujeme koľko štátnych firiem má v tejto poisťovni platné zmluvy, aký veľký trhový podiel na motorových vozidlách (najmä fyzické osoby) mala ASTRA poisťovňa, je to veľký problém, avšak ten si uvedomíme až vtedy keď sa stane poistná udalosť a poisťovňa je tá, ktorá by ju mala plniť.

Klient by mal pri ponuke poistenia zvažovať kvalitu poisťovne (prípadné referencie), jej špecializáciu na produkty, jej zázemie a nemala by byť najhlavnejším ukazovateľom poisťovne cena poistenia, čo zvyčajne tak býva pri verejnom obstarávaní.

Ponaučenie do budúcnosti

Ďalšími, ktorí mohli upozorniť klientov na možné riziká v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy v poisťovni ASTRA sú aj finanční sprostredkovatelia. Neuvedomovali si závažnosť situácie a možné dôsledky stavu, ktorý tu bol už dva roky pred odobratím licencie a zavedením nútenej správy.

Dôvod prečo sprostredkovatelia ponúkali produkty poisťovne ASTRA je ten, že tím ľudí, ktorí túto poisťovňu zastupovali bol veľmi seriózny a skúsený. Môžeme podotknúť, že provízia za uzatvorenie zmluvy v ASTRA nebola zaujímavejšia ako pri produktoch iných poisťovní, a preto výška provízie nehrala žiadnu úlohu pri predaji produktov ASTRA.

Môže to byť ponaučenie pre všetkých, že treba hľadať partnera, ktorý nie je len navonok seriózny, ale je aj vnútorne silný. Naopak to čo by mohlo inšpirovať ostatné poisťovne je prepracovaný online systém, akým ešte dnes nedisponujú ani renomované poisťovne.

Ako treba postupovať?

Súčasní klienti nevedia ako majú postupovať (niektorí ani nevedia, že sa niečo v poisťovni ASTRA stalo). Myslíme si, že by mali klienti prijať dohodu o ukončení zmluvy, ktorú im bude ASTRA poisťovňa zasielať.

Zaznamenali sme prípad, kedy si poisťovňa poškodeného priamo uplatňuje náhradu škody od vinníka! Poisťovňa poškodeného vyzve poisťovňu vinníka, aby potvrdila, či vinník nahlásil škodu. V prípade, že poisťovňa vinníka nekomunikuje s poisťovňou poškodeného, má poisťovňa poškodeného právo žiadať náhradu škody priamo od vinníka. Keďže situácia v poisťovni Astra je taká aká je, podobných nepríjemných prípadov bude pribúdať.

Kde a ako vyplniť žiadosť

V prípade, že klient žiada o vrátenie nespotrebovaného poistného (preplatku ukončením zmluvy – prijatím dohody, predajom vozidla a podobne) alebo žiada o vyplatenie náhrady škody za poistnú udalosť, musí sa obrátiť na Rumunský garančný fond. Žiadosť je potrebné zaslať písomnou formou. Tlačivá nájdete na webe Národnej banky Slovensku. Myslíme si však, že bude veľmi ťažké a náročné dosiahnuť aby tieto peniaze garančný fond reálne vyplatil.

Dnešná situácia v Astre – bdelá kóma!

Momentálnu situáciu v poisťovni ASTRA by sme mohli prirovnať k bdelej kóme. Poisťovňa navonok pôsobí, že sa nič nedeje (posiela predpisy, upomienky atď.), nikto ju neodkúpil a nie je ani v likvidácii ale po odobratí licencie už nesmie vykonávať činnosť poistenia a zaistenia.

autor: Jozef Belko | 23.11.2015, 09:11 hod.