Slovník poistných pojmov

PZP a havarijné poistenie

Uzatvoriť poistenie je jednoduché. Vypovedať poistnú zmluvu už také jednoduché nie je. Ale úplne najťažšie je zorientovať sa „poisťováckych“ pojmoch, ktorých sú poistné zmluvy a podmienky plné. Naším cieľom nie je poskytnúť vám úplný zoznam všetkých možných poistných pojmov, ani detailne vysvetľovať ich zjavný či skrytý zmysel. Prinášame vám zoznam a stručné vysvetlenie pojmov, s ktorými sa pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) a havarijnom poistení stretnete najčastejšie.

A

 • Asistencia: pomoc, ktorú poskytuje poisťovňa klientovi (poistenej osobe), pričom najčastejšie ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc pri poistnej udalosti, napr. odtiahnutie nepojazdného vozidla, oprava defektu pneumatiky a pod..

B

 • Bezškodový priebeh: obdobie, počas ktorého držiteľ motorového vozidla nespôsobil poistnú udalosť alebo škodu
 • Bežné poistné: poistné stanovené na dohodnuté poistné obdobie, najčastejšie štvrťročné, polročné alebo ročné
 • Biela karta: doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP), ktorý platí na území SR, a každý poistník je povinný mať ju pri sebe počas prevádzky motorového vozidla
 • Bonus: zľava z poistného, ktorá je poskytovaná pri PZP alebo havarijnom poistení, napr. ak klient za určité obdobie nespôsobil poistnú udalosť (opakom je Malus)

D

 • Doba platnosti poistenia: obdobie, na ktoré bolo poistenie uzatvorené
 • Doklad o poistení: písomné potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré vydáva po uzatvorení poistnej zmluvy poisťovňa (biela karta na území SR a zelená karta v zahraničí)
 • Držiteľ vozidla: osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii (po starom v technickom preukaze vozidla) ako držiteľ osvedčenia a ktorá má zákonnú povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)

H

 • Havarijné poistenie (kasko): poistenie motorových vozidiel, ktoré si uzatvára klient dobrovoľne a ktoré chráni jeho motorové vozidlo v prípade jeho poškodenia (havária, živly, vandalizmus), zničenia, odcudzenia alebo neoprávneného použitia
 • Hlásenie poistnej udalosti: oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, na základe ktorej sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia

K

 • Koniec poistenia: termín zániku, konca platnosti poistenia
 • Koniec poistnej doby: termín ukončenia platnosti poistnej zmluvy
 • Krycí list: potvrdenie, že poisťovňa za svojho poistného (klienta) splní záväzok, ktorý je stanovený v krycom liste, napr. že v danom termíne a rozsahu preplatí autoservisu opravu vozidla za poisteného alebo poškodeného

L

 • Likvidácia poistnej udalosti: proces (najmä obhliadky a ocenenie škody), ktorý zabezpečí poskytnutie poistného plnenia, resp. náhradu za vzniknutú poistnú udalosť

M

 • Malus: prirážka k poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok, napr. pri nepriaznivom škodovom priebehu klienta v predchádzajúcom období (opakom je Bonus)

N

 • Následné poistné: druhá alebo ďalšia platba poistného

O

 • Odstúpenie od poistnej zmluvy: postup uplatnený v prípade zistenia, že osoba, ktorá uzatvárala poistnú zmluvu (poistník) uviedla nesprávne alebo nepravdivé údaje

P

 • Poistné plnenie: suma, ktorú musí poisťovňa vyplatiť v prípade poistnej udalosti
 • Poisťovateľ: právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu (najčastejšie je to poisťovňa)
 • Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť poistné
 • Poistná suma: suma, ktorá bola v poistnej zmluve určená ako najvyššie poistné plnenie poisťovne v prípade jednej poistnej udalosti
 • Poistná zmluva: právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, ktorý vyjadruje konkrétne poistné podmienky záväzné pre poisťovňu aj poisteného
 • Poistná doba: obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve
 • Poistná udalosť: udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba
 • Poistné: cena za poskytovanú poisťovaciu službu, tj. cena poistenia, ktorú je poistník povinný platiť poisťovni podľa poistnej zmluvy
 • Poistné obdobie: časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo je stanovená právnym predpisom, a ktorá definuje obdobie, za ktoré je potrebné platiť poistné
 • Poistné plnenie: platba, ktorú je poisťovateľ (poisťovňa) povinná vyplatiť poistenému v prípade poistnej udalosti v súlade s poistnými podmienkami
 • Poistné podmienky: súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie, a ktoré určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, začiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a pod.
 • PZP: povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla
 • Prijatie do poistenia: uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou ako platnej zmluvy, ak sú splnené podmienky daného druhu poistenia

S

 • Spoluúčasť: zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnej škode

T

 • Totálna škoda: poškodenie predmetu poistenia (napr. auta) v takej miere, že náklady na jeho opravu sú vyššie ako je hodnota zakúpenia veci rovnakého alebo porovnateľného druhu a kvality

V

 • Vinkulácia: viazanie poistného plnenia pri poistnej udalosti v prospech tretej strany, napr. banky, lízingovej spoločnosti ai.
 • Vlastník vozidla: osoba, ktorá je zapísaná v osvedčení o evidencii (po starom v technickom preukaze vozidla) ako vlastník (majiteľ) vozidla
 • Výluka z poistenia: udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje, a pri ktorej poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo jeho časť
 • Výpoveď: písomná žiadosť o ukončenie poistnej zmluvy v súlade so zákonom a poistnými podmienkami

Z

 • Začiatok poistenia: termín vzniku poistenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
 • Zánik poistenia: ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy
 • Zelená karta: Medzinárodná karta automobilového poistenia, tj. medzinárodné osvedčenie o poistení, ktoré potvrdzuje platnosť povinného zmluvného poistenia pri škodách, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla v zahraničí