Zmena evidenčného čísla

Nahlásenie zmeny evidenčného čísla, v prípade prepisu, alebo odcudzenia.

Zmena údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že osobné údaje, ktoré vkladáte do tohto formulára Prevádzkovateľ spracúva za účelom vykonania činností smerujúcich k zmene Vašej zmluvy o poskytnutí finančnej služby, teda spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve) a na účely správy uzatvorenej zmluvy. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete tu.